Mục lục

Chữ ký số Smart Ca

Chữ ký số CA - Van

Chữ ký số VNPT-CA

Chữ ký số cá nhân

Dùng để giao dịch với Kho bạc Nhà nước, ký duyệt văn bản, xác thực người dùng, bảo vệ email…

Chữ ký số VNPT - HSM

HMS
Miễn phí 1 năm thiết bị ký số HSM chuyên dụng

Tốc độ ký cao, ký hàng loạt theo lô, ký phát hành hóa đơn ở nhiều điểm, Có Domain riêng, tạo tài khoản cho bên mua lấy hóa đơn tập trung.

Database
Đặt tại 2 IDC đạt chuẩn TIER3

Tốc độ ký cao, ký hàng loạt theo lô, ký phát hành hóa đơn ở nhiều điểm, Có Domain riêng, tạo tài khoản cho bên mua lấy hóa đơn tập trung.

Tự động cập nhật, thời gian sử dụng hóa đơn đã mua không giới hạn

Tự động cập nhật theo qui định của Thuế. Không sợ sai qui định, Không sợ mất dữ liệu