Giải pháp phát hành hóa đơn điện tử VNPT

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng Hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.

Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử VNPT

Đối tượng sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử

Tính năng và ưu điểm vượt trội Hóa đơn điện tử của VNPT

Giải pháp phát hành hóa đơn điện tử VNPT

Phương án 1
Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.
Phương án 2
Dùng cho doanh nghiệp phát hành Hóa đơn điện tử thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.
Phương án 3
Phát hành hóa đơn điện tử bằng Add-ins Excel
Phương án 4
Dùng server Trung gian phát hành hóa đơn